เลขทะเบียนรถมงคล


>> ความหมายของเลขทะเบียนรถ >> เลขทะเบียนกับวันเกิด >>เลขมงคลประจำวันเกิด

ทะเบียนรถ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการที่บุคคลๆหนึ่งต้องมียานพาหนะ เนื่องจากว่าป้ายทะเบียนรถ นั้นเปรียบเสมือนเลขที่หรือเลขประจำของรถคันนั้นๆซึ่งป้ายทะเบียนรถ นั้นจะมีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะประเภทของยานพาหนะนั้นซึ่งสามาถแบ่งหรือแยกประเภทของป้าย ทะเบียนรถได้ดังนี้

ทะเบียนรถทั่วๆไป

  • ป้ายขาวอักษรดำ ทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
  • ป้ายขาวอักษรฟ้า ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง
  • ป้ายขาวอักษรเขียว ป้ายทะเบียนกระบะ
  • ป้ายขาวอักษรแดง ป้ายทะเบียนรถสามล้อ
  • ป้ายเหลืองอักษรแดง ป้ายรถรับจ้างระหว่างจังหวัด
  • ป้ายเหลืองอักษรดำ ป้ายรถรับจ้าง
  • ป้ายเหลืองอักษรฟ้า ป้ายรถกระป๊อ
  • ป้ายเหลืองอักษรเขียว คือ ป้ายรถตุ๊กตุ๊ก
  • ป้ายเขียวอักษรขาว คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถยนต์บริการให้เช่า
  • ป้ายแสดอักษรดำ คือ ป้ายทะเบียนรถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งานเกษตรกรรม

ทะเบียนรถลักษณะพิเศษหรือทะเบียนรถประมูล

 สำหรับป้าย ทะเบียนรถ อีกประเภทหนึ่งคือป้ายทะเบียนกราฟฟิก ซึ่งมีขึ้นภายหลังป้ายทะเบียนแบบปกติ ป้ายทะเบียนนี้จะมีพื้นหลังเป็นรูปภาพ สำหรับเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ( เลขทะเบียนรถมงคล ) นี้จะมีเลขทะเบียนนั้นเป็นเลขสวย ซึ่งเลขทะเบียนเหล่านี้จะถูกเปิดประมูลโดยกรมการขนส่งทางบก ป้ายทะเบียนชนิดนี้จะมีภาพพื้นหลังป้าย ที่สื่อถึงจังหวัดนั้นๆ ตัวอย่างรูปด้านล่างนี้จะเป็นตัวอย่างพื้นหลังของป้ายทะเบียนที่มี เลขทะเบียนสวย หรือหลายๆคนเชื่อว่าเป็น เลขทะเบียนรถมงคล

จะเห็นได้เลยนะครับว่าพื้นหลังของป้ายทะเบียนที่มี เลขทะเบียนสวย หรือหลายๆคนมีความเชื่อที่ว่าเป็น เลขทะเบียนรถมงคล นั้นจะมีพื้นหลังของป้าย ทะเบียนรถ นั้นสวยงามไม่ใชมีเพียงแค่สีต่างๆตามป้ายทะเบียนทั่วไป